• Polski
  • English

RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Lawal Sp. z o.o ,  ul. Dominikańska 21 B, 02-738 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawa  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019277, NIP : 5213155054, REGON : 0017325660 zwany dalej; : Administratorem?. Z Administratorem , można skontaktować się pisząc na adres poczty tradycyjnej ul. Wyszyńskiego 13  05-530 Góra Kalwaria  lub adres e-mail : info@lawal.net.pl

2.Państwa dane osobowe przetwarzane są na postawie art. 6 ust. 1 lit. f Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak realizacja oferowania / usług sprzedaży świadczonych przed Administratora.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingowym związanym z oferowaniem produktów i ich sprzedaży.

4.Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5.Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 3.

7.Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*

9.**Administrator podejmuje wszelkie działania w celu ochrony Państwa danych osobowe poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych przed ich zniszczeniem, modyfikacją, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wykorzystaniem w celach niezgodnych z prawem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

**w przypadku przesyłania do państw trzecich danych osobowe.