• Polski
  • English

Warunki współpracy

Warunki współpracy

Ogólne warunki handlowe do pobrania w formacie pdf.

Firma Lawal podchodzi indywidualnie do każdego klienta.
W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi, oraz przyspieszenia formalnej części realizacji zamówień prosimy przestrzegać pewnych zasad współpracy:

1) Nawiązanie współpracy:

Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z firmą Lawal Sp. z o.o. prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności nie starszych niż 3 miesiące: Dokument nadania numeru NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. W/w dokumenty można złożyć osobiście, przekazać przedstawicielowi firmy Lawal Sp. z o.o., przesłać scany dokumentów mailem, listem poleconym lub faxem.

Wszelkie informacje uzyskane przez strony w wyniku prowadzonej współpracy stanowią tajemnicę handlową.
Strony informują się wzajemnie o sposobie reprezentacji firmy określonej w dokumentach rejestrowych (wszelkie umowy muszą być podpisywane jedynie przez osoby wymienione w dokumentach firmy).

2) Zamówienia:
Zamówienia należy składać w formie pisemnej (faxem lub pocztą elektroniczną).
Na zamówieniu należy wpisać:
nazwę firmy wraz z danymi teleadresowymi – koniecznie telefon kontaktowy,
nazwę produktu, nr koloru (lub jego nazwę), ilość (sztuk lub metraż) ? przy zakupach kuponowych tkanin minimalną ilością do zamówienia jest 1mb
miejsce dostawy jeśli jest inne niż siedziba firmy
podpis osoby zamawiającej.
Wszelkie zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Termin realizacji zamówień ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem. Najczęściej proponujemy spisanie wszelkich ustaleń w formie umowy. Przed realizacją zamówienia wymagana jest wpłata zaliczki 40% wartości brutto zamówienia. Wystawione faktury zostają dołączane do wysyłek lub wysłane pocztą.

3) Transport towarów:
Przy dostawie zamówień opiewających na kwotę min. 700,00 PLN/netto*, koszty transportu w wybrane, jedno miejsce dostawy na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.
*Przy zakupach produktów wymagających przesyłek dłużycowych (np: belki powyżej 180 cm), niezależnie od wartości zamówienia, doliczana jest opłata za przesyłkę. Wynosi ona 120,00-150,00 PLN/netto za 1 szt, w zależności od firmy spedycyjnej.

Przy odmowie przyjęcia paczki lub jej nieodebraniu, Odbiorca zostanie obciążony kosztami przesyłek i opłat dodatkowych należnych firmie spedycyjnej.

4) Różnice ilościowe i jakościowe 
Przy dostawach produktów z indywidualnym logo, przy produkcji na zamówienie możliwe są różnice ilościowe +/- 5% w stosunku do zamówienia. Nie stanowią one podstawy do reklamacji lub uznania umowy sprzedaży za nieważną. Klient zobowiązany jest do odebrania całości dostawy oraz zapłacenia za wszystkie sztuki zawarte w dostawie.
Dopuszczalne są:
Niewielkie różnice w odcieniach tkanin pochodzących z różnych partii produkcyjnych.
Występowanie jednego błędu na 10 metrów bieżących tkaniny (dotyczy zakupów belkowych tkanin).
Niewielkie techniczne różnice między partiami produkcyjnymi w gramaturze, szerokości i kolorze zgodne z polskimi normami.

5) Reklamacje:
Reklamacje dotyczące towaru, kwestionujące jakość oraz ilość mogą być zgłaszane jedynie przed konfekcjonowaniem tkanin.
Firma Lawal może poprosić o zwrot całej reklamowanej dostawy lub o przesłanie jedynie próbek z wadami w celu wykonania ekspertyzy.
Reklamacje prosimy zgłaszać w formie pisemnej. 
W przypadku faktycznego stwierdzenia wad powstałych z winy producenta, Klientowi przysługuje wymiana towaru wadliwego na wolny od wad na koszt producenta lub obniżenie ceny. Rozpatrzenie reklamacji następuje w trybie ustanowionym przepisami ? 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego reklamacji pisemnej. Rozpatrzenie reklamacji zawsze ma formę pisemną.

6) Windykacja przeterminowanych należności:
Przeterminowane należności automatycznie blokują realizację kolejnych zamówień złożonych przez Klienta.
W przypadku Klientów nie dotrzymujących terminów płatności wystawiane są wezwania do zapłaty, naliczane są odsetki za zwłokę i następuje powrót do 100% przedpłaty.
W sytuacjach nie regulowania przeterminowanych należności sprawy przekazywane są do firmy windykacyjnej z wpisaniem do Rejestru Dłużników i przekazaniem sprawy do postępowania sądowego. Kupujący obciążany jest kosztami egzekucji należności.